Pressemelding fra Biokraft – august 2015

12. august 2015

RESSEMELDING FRA BIOKRAFT AS – 12. AUGUST 2015  Rådhuset i Levanger, 12/8-2015

Biokraft AS har besluttet byggestart av biogass-fabrikken på Skogn

Den 12. august 2015 markerte Biokraft AS at selskapet har besluttet byggestart av biogass-fabrikken på Skogn. Med på markeringen var AGA, som har inngått en avtale med Biokraft om kjøp av biogassen. Biokraft vil nå starte opp byggearbeidene på Fiborgtangen i Skogn så snart som mulig i løpet av august.

– Miljøkrisen som truer kloden må løses. Utslippene må ned samtidig som verden trenger mer energi. Biodrivstoff til transportsektoren er et viktig bidrag for å få til dette, sier administrerende direktør i Biokraft AS, Håvard Wollan.

– Når Biokraft nå bygger produksjonsanlegg for nullutslipp biogass drivstoff, så er dette en viktig milepel i arbeidet med å finne gode miljø- og klimaløsninger. Omdanning av restråstoff og avfallsressurser til biogass drivstoff er en optimal kombinasjon av god avfallshåndtering og produksjon av fornybar energi, fortsetter Wollan.

– Gjennom å produsere biogass i stor skala skaper vi arbeidsplasser og lokal vekst. Gjennom ren industri skaper vi ren energi. Vi forener næringslivets krav til lønnsomhet med verdens behov for rent drivstoff, fortsetter Wollan.

– Jeg vil benytte anledningen til å berømme Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, for deres gode og nødvendige bidrag i arbeidet med å legge til rette for at private aktører som Biokraft blir en del av klimaløsningen. Dette er klok politikk, fortsetter Wollan.

– Jeg er meget godt fornøyd med at et stort og viktig miljøprosjekt nå realiseres. Med dette vil Biokraft bidra til å doble tilbudet av nullutslipp biogass drivstoff til norsk transportsektor, sier leder for Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite, Linda Hofstad Helleland.

– Vi har ventet på denne dagen, og jeg er veldig glad for at Biokraft nå har besluttet å etablere ny industri i Levanger kommune, sier Robert Svarva, ordfører i Levanger kommune.

Nord-Europas største fabrikk-anlegg for produksjon av flytende biogass drivstoff

Selskapet med hovedkontor i Trondheim har tidligere offentliggjort planer om å starte opp produksjon av nullutslipp biogass drivstoff med avfall fra oppdrettsnæringen som råstoff. Selskapet har en avtale med Norske Skog Skogn AS, og anlegget skal bygges på Fiborgtangen i Skogn. Biokraft har fått tilsagn om støtte fra Enova til prosjektene på Fiborgtangen i Skogn.

Biokrafts biogass-fabrikk på Skogn vil i første byggetrinn med kapasitetsutvidelse produsere fornybart drivstoff tilsvarende energiinnhold 250 GWh pr år – tilsvarende ca. 25 millioner liter autodiesel pr år. Dette blir dermed den største fabrikken i Nord-Europa for produksjon av flytende biogass drivstoff.

– Med dette vil Biokraft bidra til en årlig reduksjon i klimagassutslipp på 60 000 tonn CO2-ekvivalenter, noe som er et stort og viktig bidrag, sier Johannes Hojem i miljøstiftelsen ZERO.

Biokraft AS har inngått kontrakt med det svenske selskapet Purac AB om å bygge den nye fabrikken på Skogn – prosessanlegget for produksjon av flytende biogass drivstoff. Purac har i mange år vært en av de ledende totalentreprenørene av biogassanlegg, og de har også levert flere biogassanlegg i Norge.

Markedet er i sterk vekst for biogass drivstoff

Biokraft forventer en sterk vekst i etterspørselen etter biogass drivstoff i årene framover, og det gjør også flere andre. Pr i dag er det i første rekke bybusser og renovasjonsbiler i Norge som har tatt i bruk nullutslippalternativet biogass som drivstoff.

– Vi forventer vekst i etterspørselen etter biogass som fornybart drivstoff fra kollektivselskap og eiere av kjøretøyflåter generelt i Norge fremover, sier John Melby i AGA.

Flytende biogass drivstoff kan også benyttes i andre sammenhenger enn veitrafikk, som blant annet i gassferger.

– Flytende biogass er etter vår oppfatning teknisk sett godt egnet som drivstoff i gassfergene langs norskekysten, sier DNV GL.

Flytende biogass drivstoff forventes også å bli et viktig drivstoff i tungtransportsektoren. Volvo lanserte de første trekkvognene for bruk av flytende biogass drivstoff for noen år siden, og andre kjøretøyleverandører i tungtransportsegmentet forventes å følge etter i årene som kommer.

AGA kjøper biogassen fra første byggetrinn

Biokraft AS har inngått en avtale med AGA AS, hvor AGA kjøper biogassen fra Biokrafts første byggetrinn på Skogn. Dette er en avtale som strekker seg over ti år.

– Denne avtalen bidrar til å ytterligere styrke vår posisjon som en av de ledende leverandørene i Skandinavia av biogass som fornybart drivstoff, og ikke minst gir det et godt bidrag for redusert utslipp fra veitrafikken, sier John Melby i AGA.

Oppstart levering av biogass drivstoff i 2016

Med oppstart av byggearbeidene på Skogn i august 2015 regner Biokraft med at fabrikken står ferdig mot slutten av 2016.

– Vi håper å gjennomføre de første leveransene av flytende biogass drivstoff allerede i 2016, men det blir i så fall ikke før mot slutten av året. I løpet av 2017 bør vi være oppe i full run-rate kapasitet, sier Håvard Wollan i Biokraft AS.

Kontaktpersoner:
Håvard Wollan, adm.dir. i Biokraft AS, tlf. 928 83 383, e-post: hw@biokraft.no
John Melby, Manager Clean Energy, AGA AS, tlf. 911 42 390, e-post: john.melby@aga.no Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i Enova SF, tlf. 950 66 565, e-post: eiliv.flakne@enova.no

Om Biokraft

Selskapet Biokraft AS ønsker å bli ledende i Skandinavia på produksjon og markedsføring av bærekraftig biodrivstoff. Økt bruk av biodrivstoff i transportsektor er helt nødvendig for å nå klimamål. Biokrafts første fabrikk for produksjon av nullutslipp biogass drivstoff kommer på Fiborgtangen i Skogn. I første omgang er det industriavfall som skal omdannes til nullutslipp biogass drivstoff, og på sikt håper Biokraft å omdanne også skog og skogsavfall til biodrivstoff. TrønderEnergi er største eier i Biokraft AS.

For mer informasjon om Biokraft, se: www biokraft.no

Om AGA

AGA er en naturlig forretningspartner for kunder fra en lang rekke industrier. Selskapet tilbyr omfattende utvalg av industri- og spesialgassprodukter og – tjenester samt teknisk støtte for å møte kundenes krav.

AGA er en del av The Linde Group. The Linde Group er verdensledende innen gass og teknologi og har ca. 65 000 ansatte i over 100 land. The Linde Group har som strategi å satse på bærekraftig vekst og fokuserer på å utvide sin forretningsmodell internasjonalt ved å tilby nyskapende produkter og tjenester.

The Linde Group tar ansvar ovenfor aksjonærer, forretningspartnere, ansatte, samfunn og miljø – uansett forretningsområde, region og plassering i verden. The Linde Group fokuserer på teknologi og produkter som gir kunden verdi og sikrer bærekraftig utvikling.

For mer informasjon om AGA, se: www.aga.no

Om Enova SF

Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsakelig gjennom økonomisk støtte og rådgivning. Vårt oppdrag er å skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger. Vi samarbeider tett med markedsaktører i privat næringsliv og offentlig virksomhet for å redusere bruken av energi og øke produksjonen fra fornybare energikilder.

Virksomheten skal styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser. For mer informasjon om Enova, se: www.enova.no