Biokraft leder an i det grønne skiftet

8. februar 2016

PRESSEMELDING FRA BIOKRAFT AS
Trondheim, 8. februar 2016

Biokraft leder an i det grønne skiftet

 

Store investorer satser tungt i Biokraft. Sammen med lån fra Innovasjon Norge og SpareBank1 SMN styrker dette grunnlaget for Biorafts videre offensive satsing på produksjon av miljøvennlig biogass. Fabrikken på Skogn blir Nord-Europas største fabrikk for produksjon av flytende biogass drivstoff, og når den står ferdig i 2017 er produksjonen av flytende biogass drivstoff i Skandinavia mer enn fordoblet.

 

Wollan forteller at det svenske selskapet Scandinavian Biogas nå kommer inn som ny majoritetseier i Biokraft, som et ledd i den strategiske utviklingen av selskapet. TrønderEnergi øker samtidig sin investering i Biokraft, og i tillegg låner Biokraft tilsammen 215 millioner kroner fra Innovasjon Norge og et konsortium med SpareBank1 SMN, Svensk Exportkredit og Exportkreditnämnden.

– TrønderEnergi er svært tilfreds med en felles investering i biogassproduksjon på Skogn med en ledende industriell partner som Scandinavian Biogas. Med et slikt industrielt partnerskap på plass tar vi en ledende rolle innen produksjon av biogass drivstoff og bidrar til det grønne skiftet. Det første byggetrinnet vil medføre en CO2-reduksjon i størrelsesorden 25 000 biler og sier noe om samfunnsverdien av det vi nå bygger ut, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi.

– Scandinavian Biogas jobber for en renere verden. Vi er verdensledende innen utvikling og drift av biogassanlegg. Vi ser et stort potensiale i fabrikken på Skogn og i det norske markedet, sier konsernsjef Matti Vikkula i Scandinavian Biogas.

– Med den produksjonskapasiteten som Biokraft har under utbygging på Skogn vil Scandinavian Biogas Group levere nesten 500 GWh totalt i gruppen, hvilket er et stort og viktig steg mot konsernets mål om å produsere tilsammen en TWh biogass i år 2020, fortsetter Vikkula.

– TrønderEnergi investerer ytterligere, og den tillitserklæringen er vi svært fornøyd med. Jeg er også svært fornøyd med at Biokraft nå blir en del av Scandinavian Biogas Group. Sammen er vi størst og ledende på produksjon av biogass drivstoff i Nord-Europa. Ikke minst har konsortiet ledet av SpareBank1 SMN sammen med Innovasjon Norge spilt en viktig rolle i arbeidet med å sette sammen en solid og langsiktig finansiering av vår utbygging i Biokraft, sier Wollan.

– Innovasjon Norge ønsker å løfte fram de beste prosjektene i det grønne skiftet. Biokraft er et godt eksempel på dette, sier direktør Ulrik Hammervold i Innovasjon Norge.

– Vi er stolte over at det skapes en slik virksomhet i Nord-Trøndelag. Vi tror dette vil bidra til svært positive ringvirkninger i regionen, fortsetter Hammervold.

– Som den ledende banken i Midt-Norge er vi meget fornøyd med å kunne følge kompetente trønderske grundere og TrønderEnergi som investor gjennom et slikt fremtidsrettet og samfunnsnyttig prosjekt i vår region. Vi ønsker svenske Scandinavian Biogas velkommen som investor. Vi er spesielt fornøyd med at prosessen også har banet ny vei for finansiering av svensk eksport til Norge gjennom utvikling av et verdifullt samarbeid med Svensk Exportkredit og Exportkreditnämnden, sier konserndirektør Vegard Helland i SpareBank 1 SMN.

Fabrikken vil i første byggetrinn med kapasitetsutvidelse produsere fornybart (nullutslipp) biogass drivstoff tilsvarende energiinnhold 250 GWh pr år – tilsvarende ca. 25 millioner liter autodiesel per år. Fabrikken bygges av Purac AB under en turn-key entreprise kontrakt. Purac har i mange år vært en av de ledende totalentreprenørene av biogassanlegg, og de har også levert flere biogassanlegg i Norge. Biokraft har fått to investeringstilskudd fra Enova på tilsammen 82 millioner kroner, relatert til selskapets utbygging på Skogn.

– Vi er stolte over å få bidra til å realisere en viktig brikke i de nordiske landenes arbeid for å innfri Paris-avtalens mål om reduserte klimagassutslipp, sier Jonas Fack, administrerende direktør i Purac AB.

FAKTA

Kontaktpersoner:

Håvard Wollan, adm.dir. i Biokraft AS, tlf. 928 83 383, e-post: hw@biokraft.no

Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi AS, tlf. 916 13 457, e-post: stale.gjersvold@tronderenergi.no

Matti Vikkula, konsernsjef i Scandinavian Biogas Fuels AB, tlf. +46 70 597 99 38

Ulrik Hammervold, direktør i Innovasjon Norge Nord-Trøndelag, tlf. 414 11 864

Rune Røkke, assisterende banksjef i Sparebank1 SMN, tlf. 950 55 838

Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i Enova SF, tlf. 950 66 565, e-post: eiliv.flakne@enova.no

Jonas Fack, adm. dir. i Purac AB, tlf. +46 70 164 43 79

 

Om Biokraft

Selskapet Biokraft AS ønsker å bli ledende i Skandinavia på produksjon og markedsføring av bærekraftig biodrivstoff. Økt bruk av biodrivstoff i transportsektor er helt nødvendig for å nå klimamål. Biokrafts første fabrikk for produksjon av nullutslipp biogass drivstoff kommer på Fiborgtangen i Skogn. I første omgang er det industriavfall som skal omdannes til nullutslipp biogass drivstoff, og på sikt håper Biokraft å omdanne også skog og skogsavfall til biodrivstoff. Scandinavian Biogas og TrønderEnergi er største eiere i Biokraft AS. For mer informasjon om Biokraft, se: www biokraft.no

Om TrønderEnergi

TrønderEnergi er et midtnorsk kraftselskap som gjennom miljøvennlig produksjon og distribusjon av energi skaper verdier for regionen.  Konsernet har cirka 450 ansatte og omsetter for rundt 1,7 MRD.  Konsernet har fem forretningsområder: Produksjon, Nett, Ny Fornybar, Handel og Marked.

TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Sør-Trøndelag, KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) og Nordmøre Energiverk AS.

For mer informasjon om TrønderEnergi, se: www.tronderenergi.no

Om Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas er en av Sveriges største produsenter av biogass. Virksomheten er innrettet mot storskala industriell produksjon og oppgradering til biogass av drivstoffkvalitet. Selskapet er ledende på kunnskap og kompetanse innen utvikling, design og drift av biogassanlegg og optimalisering av produksjonsprosesser. Selskapet har utviklet egne ressurs- og energieffektive prosesser, såkalt HOLDTM-teknologi. Selskapets geografiske hovedmarked er Norden, og prosjekter gjennomføres i samarbeid med private og kommunale aktører. I 2016 vil selskapet produsere 300 GWh biogass, og det strategiske målet er å produsere en TWh (1 TWh) i 2020 i form av oppgradert biogass av drivstoffkvalitet i det nordiske markedet. Scandinavian Biogas har også produksjon av biogass i Sør-Korea.

For mer informasjon om Scandinavian Biogas, se: www.scandinavianbiogas.com

 

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes viktigste redskap for næringsutvikling, og  bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

For mer informasjon om Innovasjon Norge, se: www.innovasjonnorge.no

Om SpareBank1 SMN

SpareBank 1 SMN er Midt-Norges største finanskonsern og et av seks medlemmer i SpareBank 1 Alliansen. Konsernet har mer enn 1 200 ansatte, inkludert datterselskaper. Banken er en selvstendig sparebank med lokal forankring. Hovedkontoret ligger i Trondheim, og banken er lokalisert på 48 steder i 42 kommuner i bankens primære markedsområde Trøndelag og Nordvestlandet.

 

SpareBank 1 SMN har eksistert i 190 år, og banken har i dag en forvaltningskapital på vel 160 milliarder kroner. Gjennom SpareBank 1 Alliansen og egne datterselskaper har SpareBank 1 SMN tilgang til konkurransedyktige produkter innenfor de tradisjonelle banktjenestene finansiering, betalingsformidling, forsikring og pensjon, i tillegg til plassering, leasing, factoring, inkasso, kapitalmarkedstjenester, bilforvaltning, og eiendomsmegling.

For mer informasjon om SpareBank 1 SMN, se: www.smn.no

Om Enova

Enova SF skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsakelig gjennom økonomisk støtte og rådgivning. Enovas oppdrag er å skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger. Enova samarbeider tett med markedsaktører i privat næringsliv og offentlig virksomhet for å redusere bruken av energi og øke produksjonen fra fornybare energikilder.

Virksomheten skal styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser.

For mer informasjon om Enova, se: www.enova.no

Om Purac

Purac er et svensk selskap som er ledende innen behandling av avløpsvann, prosessvann og drikkevann, samt innen innotiv behandling av biologisk avfall. Purac har designet og bygget et stort antall biogassanlegg i Skandinavia, Nord-Europa og Kina. I disse anleggene omdannes organisk avfall til grønn energi, og i de fleste av disse anleggene produseres det grønn energi i form av biogass drivstoff.

For mer informasjon om Purac, se: www.purac.se

 

Fakta om Biokraft AS og LBG-fabrikken på Skogn

Bilder/ Illustrasjoner