Biokraft Skogn

Naboinformasjon

Biokraft Skogn

Naboinformasjon

Biokraft Skogn

Naboinformasjon

I 2017 ferdigstiller Biokraft verdens største produksjonsanlegg for flytende biogass drivstoff (LBG) på Skogn i Nord-Trøndelag.

Det miljøvennlige og klimanøytrale drivstoffet skal benyttes til å erstatte fossilt drivstoff i busser og tungtransport i Norge, og dette vil gi et vesentlig bidrag til å kutte klimagassutslipp i norsk transportsektor.

Prosjektet er utviklet i godt samarbeid med Norske Skog, ved Norske Skog Skogn AS. Fabrikken på Skogn består av flere prosessavsnitt; ett av disse står i Norske Skog Skogns linje.

«Vi har stor tro på prosjektet, og det er gode synergier med Norske Skogs eksisterende virksomhet på Skogn»

Amund Saxrud, adm.dir i Norske Skog Skogn AS

I august 2015 startet man grunnarbeidene på fabrikktomta på Skogn. Byggeprosjektet fortsatte med full styrke i 2016. Grunnsteinen ble signert av ministrene for olje- og energi, og fiskeri og havbruk den 29. november 2016. Regjeringen valgte også denne anledningen til å fremlegge den nasjonale strategien for bioøkonomi. I anledning grunnsteinssemonien påpekte Innovasjon Norges Anita Krohn Traaseth at dette var verdens største anlegg i sitt slag, ikke bare størst i Nord-Europa som Biokraft selv tidligere har hevdet. Første byggetrinn på Skogn, med kapasitetsutvidelse, vil ha en planlagt total produksjonskapasitet på 25 millioner Nm3 per år. Biogassen fra fabrikken skal anvendes som drivstoff i busser, tungtransport, varebiler, ferjer og kanskje også etterhvert i jernbane. AGA og Biokraft inngikk i 2015 en langsiktig avtale om kjøp av vår biogass. AGA har i mange år vært en pådriver i utviklingen av det norske markedet for biogass drivstoff.

Råvarene til biogassproduksjonen er avfall og biprodukter fra industri, deriblant fra fiskeoppdrett og Norske Skog Skogn. Biokraft tror at bærekraft vil bli et stadig viktigere konkurransefortrinn for norsk industri. Vi ønsker å være en servicepartner som vesentlig bidrar til våre partneres bærekraft. Det være seg å utnytte avfall og biprodukt på en optimal måte, ved å sørge for fornybar klimavennlig gjødsel i landbruket, eller ved å erstatte fossile drivstoff i transport. Biokraft AS har ambisjoner om å utnytte andre norske råvarer og jobber mot å utnytte både skogsavfall og marine energivekster til biogassdrivstoff. Pilotforsøk over år har testet den biologiske prosessen. Selve prosessanlegget leveres av erfarne aktører med kunnskap fra blant annet olje-og gassektoren. Fabrikken på Skogn er et godt eksempel på at teknologi og kompetanse utviklet gjennom tiår i norsk olje- og gassektor finner nye anvendelser innen den nye bioøkonomien.

Det jobbes konkret med kapasitetutvidelse mens fase 1 ferdigstilles.

Fakta om Biokraft Skogn

25 millioner Nm3 årlig. Dette tilsvarer 60 000 tonn CO2-ekvivalenter årlig.

Elektrifisering av Utsirahøyden vil gi et utslippskutt tilsvarende 600 000 tonn CO2-ekvivalenter årlig, i følge offisielle kilder.

Over 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig. Realistisk i Norge i 2030 fra biomasse fra avfall, tare og skog.