Biogass Drivstoff

Et bredt flertall på Stortinget har vedtatt at Norge skal bli karbonnøytralt, og at to tredjedeler av utslippskuttene skal tas nasjonalt. Veitrafikk står alene for en femtedel av norske klimagassutslipp, og utslippene har økt kraftig. Biogass drivstoff er et velegnet alternativ for å redusere utslippene.

Med flytende biogass er det nå mulig å kjøre tunge kjøretøy med lang rekkevidde. Flere slike finnes nå på markedet.

Transport er i dag den største kilden til klimagassutslipp. I tiåret fram til 2013 økte disse utslippene med 12 prosent. Veitrafikk står for over halvparten, og har økt sin andel av transportutslippene. En viktig forklaring for økningen er økt befolkning og økonomisk vekst – disse faktorene fører til betydelig økt transport. Utslippsreduksjoner kan oppnås gjennom å endre transportformer: Gods over på mer klimavennlige transportformer, og mer bruk av kollektiv, sykkel og gange. Dette vil imidlertid ikke være nok. For å kutte transportutslipp, må busser og biler gå over til klimavennlig drivstoff. Spesielt er det behov for gode løsninger som muliggjør at norsk tungtransport blir en del av klimaløsningen. Etter privatbilisme utgjør tungtransport den delen av veitransport der utslippene er størst og øker, og flytende biogass drivstoff er en spesielt godt egnet løsning. For å få dette til kreves det bedre utbygging av infrastruktur for flytende biogass drivstoff.

Biogass produseres fra organisk restmateriale (avfall og biprodukter). Slikt restmateriale er allerede en del av kretsløpet, og ved konvertering til biogass og anvendelse som drivstoff tilføres det derfor ikke ny CO2 til kretsløpet, i motsetning til hva som er tilfellet ved bruk av fossile drivstoff (autodiesel, bensin, naturgass). Biogass er derfor fornybart og klimanøytralt – og et viktig klimatiltak.

Norges nasjonale klimamålsettinger sier at innen 2020 skal 20% av det totale energiforbruket være fra fornybare kilder. I transportsektoren skal 10% av energiforbruket komme fra fornybare kilder. Biogass drivstoff til transportsektor og tyngre kjøretøy er tilgjengelig nå, i motsetning til f.eks. elektrisitet og hydrogen som ikke er alternativ for tyngre kjøretøy per i dag.

Pris på biogass drivstoff er konkurransedyktig med prisen på de fossile drivstoffene (autodiesel, bensin og naturgass). Det skal lønne seg å velge fornybart og miljøriktig!

Politiske vedtak har utløst en økning i norsk produksjon av biogass, men det er langt igjen før tilgangen dekker etterspørselen. Det er behov for politiske grep for å styrke mulighetene for finansiering, og for å utvikle biogassmarkedet videre. Når Norge skal oppfylle sine klimaforpliktelser, må utslipp fra transport reduseres kraftig.

Rambøll har sammen Biokraft sett på hva som er en mulig og realistisk utvikling fram til 2025, og vi tror på at Bigass kan stå for 3 TWh allerede i 2025.

Biogass drivstoff i Norge 2015-2025 i GWh/år