BIOKRAFT AS

– GRØNN NÆRINGSUTVIKLING

Vi tror at Biokraft og andre aktører innen biodrivstoff-industrien skal skape mange nye arbeidsplasser i årene som kommer. Slik bidrar vi ikke bare til å redusere utslippene av klimagasser, men vi bidrar også til «grønn næringsutvikling». Vårt første anlegg for produksjon av Biodrivstoff er under oppføring på Skogn.  Skognanlegget baserer seg på flere råvarer blandt annet fra Norske Skog Skogn og Fiskeoppdrett.

Partnerskapet med Norsk fiskeoppdrett kan illustreres med følgende biprodukthjul.

Kategori 2 biprodukt fra norsk oppdrettsnæring, altså biprodukt som ikke skal benyttes til fôr eller humankonsum, gjenvinnes og utnyttes av Biokraft til fornybart biodrivstoff. Biprodukthjul-Fiskeoppdrett

Dette kan blant annet benyttes i moderne gassdrevne brønn-og fôrbåter. Slik kan oppdrettsnæringen utnytte egne ressurser og dekke eget energibehov. Tilsvarende modeller for ressursgjennvinning og fornybar energiproduksjon finner en også opp i mot andre næringer, blant annet annen matvareproduksjon og distribusjon.

Gjennom forskning, utvikling og innovasjon har Biokraft ambisjoner om å på sikt også omdanne skogsmasse, skogsavfall og marine energivekster (tang og tare) til biodrivstoff.

Vi er alle ansvarlige for å gjøre vårt for å etterlate en planet og et miljø som gjør at våre barn og barnebarn også kan leve godt. Da må vi håndtere miljøkrisen og begrense den globale oppvarmingen.

Vi i Biokraft skal gi et så stort bidrag til dette som vi makter, og vi skal tjene penger for våre aksjonærer ved å gjøre dette.

Logoen vår er vi veldig fornøyd med, og den illustrerer på en konsis måte våre nøkkelverdier. logo illustrasjon

Styre og Ledelse

Økt bruk av biodrivstoff i transportsektoren er helt nødvendig for å nå klimamålene i Norge innen 2020

Les mer
Grunnsteinsnedleggelse Skogn

Om Biokraft

Biokraft produserer biogass drivstoff og biogjødsel basert på fornybare ressurser. Unik norsk kompetanse innen olje og gass gjør oss i stand til å utvikle ny industriell virksomhet i bioøkonomien og skape mange arbeidsplasser i årene som kommer.

Les mer

Årsrapporter

Biokraft AS har en ambisjon om å bli Skandinavias ledende leverandør av biodrivstoff. Selskapets største eier er Scandinavian Biogas AB.

Les mer